گروه مستند و فیلم سازی مقاومت

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

گروه فیلم  و مستند سازی مقاومت


برای توصیف و تشریح " گروه فیلم و مستند سازی مقاومت " می توان گفت ؛

یک گروه با اعضای نه چندان ثابت ، مستقل از جریانات صرفا سیاسی ، متشکل از چند جوان دغدغه مند که امکانات نه ، اما آرمان و ایده بسیار دارند
و قصدشان حمایت از ارزش هایست که به آن دل بسته اند .
گروه فیلم و مستند سازی مقاومت
2014-1392
وابسته به سایت حامی آرت   www.hamiART.ir